Kwaliteitszorg

Op Het Palet hechten we veel belang aan de kwaliteitsbewaking van ons onderwijs.

We maken daarbij gebruik van een drietal instrumenten: 

 • Het leerlingvolgsysteem. Drie maal per jaar worden er bij de kinderen landelijk genormeerde toetsen (veelal van het CITO) afgenomen. Voor de verwerking van de uitslagen en het trekken van conclusies maken we gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. Jaarlijks wordt door de intern begeleiders een opbrengstenkatern opgesteld. Daarin worden alle toetsresultaten vastgelegd en geanalyseerd en er worden plannen gemaakt om resultaten te borgen en/of te verbeteren.
 • Tevredenheidsonderzoeken 
  Elke twee jaar worden de volgende tevredenheidsonderzoeken gehouden:
  a. Leerlingtevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen van gr. 5 t/m 8,
  b. Oudertevredenheidsonderzoek onder alle ouders van de school,
  c. Personeelstevredenheidsonderzoek onder al het personeel.
  Door te klikken op de titel boven dit stukje, kunt u de resultaten van het laatste onderzoek uit 2017 lezen. Hier treft u het resultaat aan van het vorige onderzoek in 2015, hier het resultaat in 2013 en hier het resultaat in 2011.
 • Het opbrengstenkatern
  Jaarlijks worden gevens verzameld over de leerlingaantallen, het personeel, de leeropbrengsten, de in- en uitstroom naar naar andere scholen en naar het voortgezet onderwijs etc. Deze gegevens worden vastgelegd in een opbrengstenkatern en leveren de school, de directie en ons bestuur informatie op om de kwaliteit te bewaken.
 
Kijk voor de onderwijsresultaten van Het Palet op: 

Kwaliteitsbeleid binnen Unicoz

De visie van de Unicoz op kwaliteitszorg is opgenomen in een startnotitie welke een raamwerk voor vier jaren neerlegt, waarbinnen de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg vorm krijgen.
Het bestuur onderstreept de huidige ontwikkelingen rondom kwaliteitszorg en wil de kwaliteitsontwikkeling organisatiebreed nog professioneler aanpakken. Het bestuur streeft na dat de organisatie en daarbinnen iedere school op een gestructureerde manier werkt aan kwaliteitszorg en dat er samenhang is tussen de beleidscyclus en de kwaliteitscyclus. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat het bij ons kwaliteitsdenken gaat om de kwaliteit in de groep zelf. In het belang van ieder kind en dat de kwaliteitsontwikkeling meetbaar en zichtbaar is.
De kwaliteit van de school is hoger naarmate de school beter in staat is om de doelstellingen waar te maken in de schoolpraktijk. Onder kwaliteitszorg verstaan we het proces waarin de school haar doelstellingen bepaalt, weet te realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en waar nodig te verbeteren.
Binnen Unicoz wordt gebruik gemaakt van de volgende kwaliteitsinstrumenten:
 1. De tevredenheiddspeilingen van "Scholen met Succes"
 2. Het jaarlijks op te stellen "Opbrengstenkatern"
Kwaliteitstoezicht door de onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en dus ook op onze kwaliteit. Over de wijze waarop de onderwijsinspectie dat doet wordt u geïnformeerd in een kort filmpje van 3 minuten.