OR

Ouderraad

Ouders van leerlingen van Het Palet kunnen zitting nemen in de ouderraad van de school. De ouderraad is de verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Alle ouders van Het Palet zijn lid van de oudervereniging van de school. Jaarlijks nodigt de raad alle ouders uit voor de jaarvergadering. Op deze avond legt de ouderraad verantwoording af (ook financieel) over het afgelopen schooljaar. Tevens wordt de begroting van het komende schooljaar ter goedkeuring voorgelegd. Gezien de grootte van de school is er niet alleen regelmatig behoefte aan nieuwe ouderraadsleden, maar ook aan hulpouders. De ouderraad komt 6x per jaar bijeen om plannen uit te werken. De ouderraad houdt zich bezig met een aantal praktische zaken, waaronder: het assisteren bij en helpen organiseren van het schoolreisje, de kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, de sportdag, (en indien nodig) het assisteren bij ouderavonden.

Het (dagelijks) bestuur van de ouderraad bestaat uit:

  • voorzitter: Monica Zomer tel: 06-15064587
  • secretaris: Natascha van Herk  tel: 06-54684747
  • penningmeester: Marijke Kok tel: 06-19558828;  mailadres van de penningmeester: Penningmeesterhetpalet@gmail.com (mailen geniet de voorkeur)

teamleden Yvette van der Kroft en Kim Vlaardingerbroek (Kim is adjunct directeur en lid van het management team van de school)

Ouderbijdrage
Het Palet krijgt een vergoeding van het rijk voor het onderwijsleerpakket van de school. Veel kan hieruit betaald worden, maar activiteiten en materialen, die het onderwijs meerwaarde geven, kunnen hieruit niet worden betaald. Het Palet vindt het van belang voor de kwaliteit van het onderwijs om een ouderbijdrage te vragen om deze activiteiten en (aanvullende) materialen te kunnen realiseren. Van deze bijdrage worden o.a. extra leermiddelen (o.a. zelfstandig werkmateriaal, software, extra materiaal voor het documentatiecentrum) en spelmaterialen gekocht, excursies georganiseerd, maar ook de kosten van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, de sportdag, de koffie bij ouderavonden en informatieavonden en een deel voor het afscheid van groep 8 bekostigd. Zonder uw vrijwillige bijdrage kunnen deze activiteiten niet worden uitgevoerd, en extra materialen niet worden aangeschaft. De hoogte van de ouderbijdrage is tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld op € 39,–. Daarvan wordt € 7,– gereserveerd om voor het zelfstandig werken materialen te kunnen aanschaffen.  Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een rekening voor het gehele schooljaar.

Het rekeningnummer van de ouderraad is: NL59 INGB 0004 0355 16 t.n.v. Oudervereniging basisschool Het Palet.

 Jaarverslag en begroting van de ouderraad

 

X