Ondersteuning

Algemene informatie

Op Het Palet verzorgen wij onderwijs van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij denken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en helpen hen hun eigen mogelijkheden te benutten. Die aanpak duiden we aan met ‘ondersteuning’ en vormt de basis van de IHI-aanpak (integraal handelingsgericht indiceren). Soms signaleren de leerkracht en/of de ouders/verzorgers dat de ontwikkeling van een leerling niet naar verwachting verloopt. De IHI-aanpak voorziet dan in overleg tussen de betrokkenen, waaraan ook een intern begeleider van de Het Palet deelneemt. Ons IB-team wordt gevormd door Rita Bos (coödinator IB) en Jeannette Geraeadts. Jeannette is wekelijks één dag beschikbaar voor IB-werkzaamheden. Rita is wekelijks 4 dagen werkzaam.

Alle leerlingen worden 3 keer per jaar besproken in de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider. Hierbij wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling besproken, alsmede de cognitieve ontwikkeling. Op deze wijze waarborgt Het Palet het vroeg signaleren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aan onze school is Lucas Verdoes verbonden als schoolmaatschappelijk werker.

Uitgebreide informatie over onze ondersteuning kunt u lezen in ons ondersteuningsdocument.
Ook kunt u terecht op de website van ons samenwerkingsverband www.passendonderwijszoetermeer.nl

HetPaKK-LL-814723

Schoolmaatschappelijk werk

Lucas Verdoes

Mijn naam is Lucas Verdoes en ik ben sinds januari 2018 bij Schoolformaat werkzaam  in Zoetermeer.  Ik ben werkzaam op 4 scholen in Zoetermeer en vanaf september 2020 ook voor het Palet.

 

Wat bieden wij?

Schoolformaat richt zich op het ondersteunen van leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert of dreigt te stagneren.  De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het zorgteam op school en biedt tijdens de zorg overleggen of IHI, advies en consultatie.

Op het moment dat de ontwikkeling  stagneert kan de school  de schoolmaatschappelijk werker samen met ouders, en waar nodig de leerling,  kijken wat passend is om te ontwikkeling weer goed te laten verlopen.  Dit kan kortdurende ondersteuning van de school maatschappelijk werker zelf zijn of we gaan op zoek naar de juiste ondersteuning of hulpvorm. Om dit te faciliteren heeft de  gemeente Zoetermeer schoolformaat hiervoor het mandaat gegeven om  door te verwijzen naar preventieve hulp, jeugdhulp of de geïndiceerde jeugdzorg, aansluitend bij de hulpvraag.

 

Samenwerken en het bieden van passende zorg vormen de basis van onze inzet.

 

Werkwijze voor ouders en leerlingen

Leerlingen worden via de intern begeleiders aangemeld, de hulp is kortdurend en kan bestaan uit:

 • Consultatie en advies op afspraak met ouders
 • Kortdurende individuele begeleiding van de leerling
 • Doorverwijzen naar jeugdhulp en geïndiceerde jeugdzorg.

Contactgegevens
Lucas Verdows
06 116 256 41
l.verdoes@schoolformaat.nl
www.schoolformaat.nl

Kwaliteitszorg

Kwalitatief goed onderwijs met goede resultaten voor onze leerlingen vinden wij erg belangrijk. Voor het volgen daarvan maken wij gebruik van een drietal instrumenten:

 1. Het leerlingvolgsysteem. Wij maken gebruik van het Parnassys (een digitaal leerlingvolgsysteem) waarin wij alle resultaten en bijzonderheden van de leerlingen vastleggen. Twee tot drie maal per jaar worden er bij de kinderen landelijk genormeerde toetsen (veelal van het CITO) afgenomen. Voor de verwerking van de uitslagen en het trekken van conclusies maken we gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem.
 2. Tevredenheidsonderzoeken 
  Elke jaar worden de volgende tevredenheidsonderzoeken gehouden:
  a. Leerlingtevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen van gr. 5 t/m 8,
  b. Oudertevredenheidsonderzoek onder alle ouders van de school,
  c. Personeelstevredenheidsonderzoek onder al het personeel. Een verslag van het jaarlijks onderzoek kunt u vinden in Vensters Primair Onderwijs (klik hierop voor het verslag). Door te klikken op de titel boven dit stukje, kunt u de resultaten van het laatste uitgebreide onderzoek uit 2017 lezen.  Eens per 4 jaar wordt een breder en diepgaander onderzoek uitgevoerd.  
 3. Het opbrengstenkatern
  Jaarlijks wordt door de intern begeleiders in overleg met het team een opbrengstenkatern opgesteld. Daarin worden alle toetsresultaten vastgelegd en geanalyseerd en er worden plannen gemaakt om de resultaten te borgen en/of verbeteren. In dat katern worden ook gegevens verzameld over de leerlingaantallen, het personeel, de in- en uitstroom naar naar andere scholen en naar het voortgezet onderwijs. Deze gegevens leveren de school, de directie en ons bestuur informatie op om de kwaliteit te bewaken.
 
Kijk voor onze onderwijsresultaten op Vensters voor PO
Kwaliteitstoezicht door de onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en dus ook op onze kwaliteit. Over de wijze waarop de onderwijsinspectie dat doet wordt u geïnformeerd in een kort filmpje van 3 minuten.
X