Ondersteuning

Algemene informatie

Op Het Palet verzorgen wij onderwijs van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij denken vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en helpen hen hun eigen mogelijkheden te benutten. Die aanpak duiden we aan met ‘ondersteuning’ en vormt de basis van de IHI-aanpak (integraal handelingsgericht indiceren). Soms signaleren de leerkracht en/of de ouders/verzorgers dat de ontwikkeling van een leerling niet naar verwachting verloopt. De IHI-aanpak voorziet dan in overleg tussen de betrokkenen, waaraan ook een intern begeleider van de Het Palet deelneemt. Ons IB-team wordt gevormd door Rita Bos (coödinator IB), Kim Vlaardingerbroek en Jeannette Geraeadts. Jeannette is wekelijks één dag beschikbaar voor IB-werkzaamheden. Rita is wekelijks 4 dagen werkzaam en Kim is op maandag en dinsdag ambulant voor haar taken als adjunct directeur en voor haar werkzaamheden als gedragsspecialist.

Alle leerlingen worden 3 keer per jaar besproken in de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider. Hierbij wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling besproken, alsmede de cognitieve ontwikkeling. Op deze wijze waarborgt Het Palet het vroeg signaleren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aan onze school is Marjolein Deelen verbonden als schoolmaatschappelijk werker.

Uitgebreide informatie over onze ondersteuning kunt u lezen in ons ondersteuningsdocument.
Ook kunt u terecht op de website van ons samenwerkingsverband www.passendonderwijszoetermeer.nl

HetPaKK-LL-814723

Schoolmaatschappelijk werk

Marjolein Deelen

Mijn naam is Marjolein Deelen en ik ben sinds 3 jaar werkzaam als schoolmaatschappelijk werker. Daarvoor heb ik op verschillende behandelgroepen gewerkt binnen Jeugdformaat, de organisatie waar Schoolformaat onderdeel van is. Naast het werk als schoolmaatschappelijk werker, geef ik ook verschillende trainingen op scholen door de gehele regio Haaglanden. Elke week ben ik op school aanwezig.

Wat bieden wij?
Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW). Ons doel is kinderen en jongeren te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, passend bij de hulpvraag. Samen met school, de leerling en de ouders bepalen wij welke vorm van hulp het best past. Samenwerken en het bieden van passende zorg vormen de basis van onze inzet.

Werkwijze
Als schoolmaatschappelijk werker maak ik deel uit van het zorgteam. Ik ondersteun een leerling bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Ik neem daarvoor altijd contact met de ouders op. Ook kunnen ouders zelf om een gesprek verzoeken of vragen om advies en informatie. De hulp is kortdurend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit:
• Individuele begeleiding van de leerling
• Ondersteuning aan de ouders
• Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie

Contactgegevens
Marjolein Deelen
0650296438
m.deelen@schoolformaat.nl
mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag
www.schoolformaat.nl

Kwaliteitszorg

Kwalitatief goed onderwijs met goede resultaten voor onze leerlingen vinden wij erg belangrijk. Voor het volgen daarvan maken wij gebruik van een drietal instrumenten:

 1. Het leerlingvolgsysteem. Wij maken gebruik van het Parnassys (een digitaal leerlingvolgsysteem) waarin wij alle resultaten en bijzonderheden van de leerlingen vastleggen. Twee tot drie maal per jaar worden er bij de kinderen landelijk genormeerde toetsen (veelal van het CITO) afgenomen. Voor de verwerking van de uitslagen en het trekken van conclusies maken we gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem.
 2. Tevredenheidsonderzoeken 
  Elke jaar worden de volgende tevredenheidsonderzoeken gehouden:
  a. Leerlingtevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen van gr. 5 t/m 8,
  b. Oudertevredenheidsonderzoek onder alle ouders van de school,
  c. Personeelstevredenheidsonderzoek onder al het personeel. Een verslag van het jaarlijks onderzoek kunt u vinden in Vensters Primair Onderwijs (klik hierop voor het verslag). Door te klikken op de titel boven dit stukje, kunt u de resultaten van het laatste uitgebreide onderzoek uit 2017 lezen.  Eens per 4 jaar wordt een breder en diepgaander onderzoek uitgevoerd.  
 3. Het opbrengstenkatern
  Jaarlijks wordt door de intern begeleiders in overleg met het team een opbrengstenkatern opgesteld. Daarin worden alle toetsresultaten vastgelegd en geanalyseerd en er worden plannen gemaakt om de resultaten te borgen en/of verbeteren. In dat katern worden ook gegevens verzameld over de leerlingaantallen, het personeel, de in- en uitstroom naar naar andere scholen en naar het voortgezet onderwijs. Deze gegevens leveren de school, de directie en ons bestuur informatie op om de kwaliteit te bewaken.
 
Kijk voor onze onderwijsresultaten op Vensters voor PO
Kwaliteitstoezicht door de onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en dus ook op onze kwaliteit. Over de wijze waarop de onderwijsinspectie dat doet wordt u geïnformeerd in een kort filmpje van 3 minuten.
X