MR

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (officieel bij wet geregeld) is het orgaan dat overleg voert tussen team en ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. Zij is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en aan het bevoegd gezag ter zake voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken (met instemmings- of adviesrecht).  De MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden hebben drie jaar zitting in de MR. De Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar, waarbij in het eerste deel van de vergadering gesproken wordt met de directeur. Tijdens het tweede deel vergadert de MR besloten door. Tijdens het eerste deel zijn ouders van harte welkom. Wij stellen het op prijs als wij van uw komst op de hoogte zijn. Dit kunt u aangeven via het mailadres van de MR, zie contact MR.

De oudergeleding bestaat uit:

  • Andre Bierman (gr. 6)
  • Wendy Smit (gr. 1/2, 4) – voorzitter
  • Jolanda van der Zon (gr. 3, 7)

De teamgeleding bestaat uit:

  • Willie van Breukelen
  • Ingrid Speckens
  • Marga v.d. Zwet

U kunt digitaal contact opnemen met de MR via: Contact MR

Annemieke Weijsters is adviserend lid, tevens is zij gemandateerd om het bestuur te vertegenwoordigen in het overleg met de MR.

De GMR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over beleidsmatige zaken. Bovenschoolse zaken zoals het vakantierooster en onderdelen van het personeelsbeleid worden door het bestuur voor instemming of advies voorgelegd aan de GMR.

De GMR heeft een eigen website: www.nldata.nl/gmrunicoz 

Agenda’s MR

Notulen MR

Jaarverslagen

Reglement

 

X